Đăng ký chương trình đối tác kế toán

If you are an accountant or a bookkeeper in practice and you have a minimum of 2 Odoo clients, register your services. You will get promoted to other Odoo customers looking for accounting services and get free access to learning resources.

Bạn có bao nhiêu khách hàng sử dụng Odoo?

Bạn sử dụng phiên bản Odoo nào nhiều nhất?

Nếu bạn sử dụng Odoo, vui lòng nêu rõ nền tảng mà bạn đang dùng.

Bạn hỗ trợ loại hình khách hàng nào? (chọn một hoặc nhiều)

Bạn cung cấp dịch vụ gì? (chọn một hoặc nhiều)

Giới thiệu công ty bạn